Awards for Shelley Davidow

In the Shadow of Inyangani by Shelley Davidow

2003 Macmillan Writer’s Prize for Africa

FreeFalling by Shelley Davidow

1991 Maskew Miller Longman Young Africa Award